Úradná tabuľa

NázovDátumZvesené
Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady v24.11.202110.12.2021
návrh rozpočtu na rok 202221.11.2021 
Návrh VZN o stanovení výšky úhrad za užívanie služobných bytov vo vlastnícvte obce Vysoká pri Morave10.11.2021 
Slovak Telekom - INS_FTTH_klaster_LOZO_02_Vysoká pri Morave08.11.2021 
Oznámenie o dražbe25.10.2021 
Rekonštrukcia plynovodov v obci Vysoká pri Morave - Robotnícka IDUO0003319.10.2021 
SO 04.2 – NN prípojky, SO 04.3 – VO rozvod - BL-010, s.r.o.12.10.2021 
ZSDIS-NN rozvod BL 1012.10.2021 
rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO0003312.10.2021 
BL-010, s.r.o. - žumpy12.10.2021 
SO 01 – komunikácie a spevnené plochy - BL-010, s.r.o.12.10.2021 
Verejná vyhláška Hološka - RD05.10.2021 
Verejná vyhláška - doručenie rozhodnutia z dôvodu úmrtia účastníka konania04.10.2021 
Verejná vyhláška - Deana Kovárová rod. dom24.08.2021 
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby- Meteličková22.07.2021 
Rozhodnutie - Deana Kovárová19.07.2021 
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov01.07.2021 
Návrh zmien a doplnkov č. 3/2021 ÚP Obce Vysoká pri Morave28.06.2021 
Hološka zmena umiestnenia stavby15.06.2021 
BL010 s.r.o. - územné rozhodnutie19.05.2021 
Verejná vyhláška - Oznámenie - rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO00033 "05.05.2021 
Doplnenie gravitačnej kanalizácie v Obci Vysoká pri Morave14.04.2021 
Oznámenie o začatí územného konania REINDES,s.r.o.13.04.2021 
Oznámenie o začatí stav. konania - Deana Kovarova13.04.2021 
Slovak Telekom30.03.2021 
Majetkové pomery verejného funkcionára za rok 202122.03.2021 
Oznam o zverejnení dokumentu SEA ZaD ÚP č. 3/202116.03.2021 
Rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO0003309.02.2021 
Oznámenie o začatí územného konania BL-10 - IS27.01.2021 
VZN č.3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vysoká pri Morave09.12.2020 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, časť: Nájom majetku obce09.12.2020 
Smernica obce k rozúčtovaniu nákladov za služby spojené s užívaním bytu09.12.2020 
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 202109.12.2020 
Verejná vyhláška - BL-10 IS - zmena termínu24.11.2020 
Verejná vyhláška - BL-10 IS predĺženie lehoty24.11.2020 
Rozhodnutie - odstránenie stavby - verejná vyhláška23.03.2020 
Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.201909.12.2019 
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby04.12.2019 
Návrh rozpočtu na rok 2020 - vydavky27.11.2019 
Návrh rozpočtu na rok 2020 - príjmy27.11.2019 
Návrh VZN o miestnych daniach na rok 202026.11.2019 
Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia plynovodov19.11.2019 
Začatie územného konania - Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave27.09.2019 
Oznámenie o začatí stavbného konania - "Rodinný dom“ a prípojky na inžinierske siete na pozemku parc. č. 4505/245 v k. ú. Vysoká pri Morave24.09.2019 
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave na pozemky parc.č. 3092/2 a parc.č. 3092/918.09.2019 
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave24.07.2019 
Dražobná vyhláška - parcela č. 4505/18515.07.2019 
Návrh VZN16.06.2019 
Výzva na predloženie ponuky - ČOV28.03.2019 
Výzva na predloženie ponuky - Demolácia budovy28.03.2019 
Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev28.03.2019 
Zmeny CP26.02.2019 
Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave21.01.2019 
HORE