Úradná tabuľa

NázovDátumZvesené
Oznámenie -zverejnenie zámeru odpredaja pozemku p.č. 775/9431.03.202123.04.2021
Záverečný účet obce za rok 202031.03.202123.04.2021
Slovak Telekom30.03.2021 
Majetkové pomery verejného funkcionára za rok 202122.03.2021 
Oznam o zverejnení dokumentu SEA ZaD ÚP č. 3/202116.03.2021 
Zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov na právne vysporiadanie, ul. Robotnícka10.02.2021 
Oznámenie -zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov na právne vysporiadanie10.02.2021 
Rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO0003309.02.2021 
Oznámenie o začatí územného konania BL-10 - IS27.01.2021 
Oznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláška SPP - distribúcia, a.s.20.01.2021 
Nariadenie o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Vysoká pri Morave09.12.2020 
VZN č.3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vysoká pri Morave09.12.2020 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, časť: Nájom majetku obce09.12.2020 
Smernica obce k rozúčtovaniu nákladov za služby spojené s užívaním bytu09.12.2020 
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 202109.12.2020 
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady09.12.2020 
Verejná vyhláška - BL-10 IS - zmena termínu24.11.2020 
Verejná vyhláška - BL-10 IS predĺženie lehoty24.11.2020 
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Vysoká pri Morave27.05.2020 
Majetkové pomery verejného funkcionára za rok 201918.05.2020 
Aktualizované cestovné poriadky prímestských liniek platné od 10.5.2020 (nedeľa)04.05.2020 
Oznámenie - zverejnenie zámeru03.04.2020 
Rozhodnutie - odstránenie stavby - verejná vyhláška23.03.2020 
Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.201909.12.2019 
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby04.12.2019 
Návrh rozpočtu na rok 2020 - vydavky27.11.2019 
Návrh rozpočtu na rok 2020 - príjmy27.11.2019 
Návrh VZN o miestnych daniach na rok 202026.11.2019 
Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia plynovodov19.11.2019 
Začatie územného konania - Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave27.09.2019 
Oznámenie o začatí stavbného konania - "Rodinný dom“ a prípojky na inžinierske siete na pozemku parc. č. 4505/245 v k. ú. Vysoká pri Morave24.09.2019 
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave na pozemky parc.č. 3092/2 a parc.č. 3092/918.09.2019 
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave24.07.2019 
Dražobná vyhláška - parcela č. 4505/18515.07.2019 
Návrh VZN16.06.2019 
Výzva na predloženie ponuky - ČOV28.03.2019 
Výzva na predloženie ponuky - Demolácia budovy28.03.2019 
Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev28.03.2019 
Zmeny CP26.02.2019 
Cyklomost - Územné konanie30.01.2019 
Kolaudačné rozhodnutie - Zberný uzol Dúbrava 4724.01.2019 
Verejná vyhláška - SPP vstup na pozemky za účelom rekonštrukcie plynovodov21.01.2019 
Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave - Plagát21.01.2019 
Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave21.01.2019 
Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Deák11.01.2019 
Sprístupnenie potrebných informácii pre dotknuté osoby - Ochrana osobných údajov03.12.2018 
Návrh VZN o poplatkoch za nečistovanie ovdzdušia na rok 201929.11.2018 
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou FO a PO na rok 201928.11.2018 
Oznámenie o uložení zásielky - Radoslav Bukovský05.11.2018 
Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona č. 140/2014 Z.z.14.09.2018 
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb27.08.2018 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu17.08.2018 
Rozhodnutie predsedu NRSR - Voľby do orgánov samosprávy (zverejnené: 17.8.2018) Informácie pre voliča17.08.2018 
Stavbné povolenie - Edwin24.07.2018 
Pozemkové úpravy - Prípravné konanie19.07.2018 
Rozhodnutie - Vladimír Viťazka12.06.2018 
Výzva na predloženie ponuky - Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska05.06.2018 
Stavebné povolenie - Peter Matušek29.05.2018 
Ozámenie o uložení zásielky - Tibor Deák24.05.2018 
Dom služiem - verejné ponukové konanie na dočasný prenájom14.05.2018 
Zaslanie zámeru - Výrobné priestory so zázemím23.04.2018 
Verejná vyhláška - Devínske jazero23.04.2018 
Verejná vyhláška - Nafta a.s., zberný uzol18.02.2016 
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav28.01.2016 
Rozhodnutie – dodatočné povolenie – hospodárska budova29.12.2014 
Rozhodnutie - povolenie dodatočnej zmeny stavby pre dokončením29.12.2014 
Odstránenie stavby02.12.2014 
Rozhodnutie územné a stavebné povolenie v spojenom konaní13.11.2014 
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania  
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby  
Rozhodnutie - územné a stavebné povolenie v spojenom konaní  
Začatie konania o dodatočnom stavebnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením  
VZN o nakladaní s KO a DSO 2013  
VZN o miestnych daniach a poplatkoch  
Návrh rozpočtu na rok 2014  
VZN zo dňa 18. 11. 2013  
Protest prokurátora proti VZN o verejnej kanalizácii  
Protest prokurátora proti VZN o poplatkoch  
Protest prokurátora proti VZN o vytváraní živ. prostredia  
Cenník úhrad za služby poskytnuté obcou občanom a organizáciám  
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav  
Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2014  
Stavebné povolenie  
Vyhlásenie kandidatúry - obecné zastupiteľstvo  
Vyhlásenie kandidatúry - starosta  
Poplatky VZN 2015/1  
List k VZN 2015/1  
VZN 2015/1  
Verejná ponuka - zámer predať podiel z parcely číslo 4493  
VZN 2016/1  
Návrh rozpočtu na rok 2016  
Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu Obce Vysoká pri Morave  
Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 30. 6. 2016  
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká pri Morave  
VZN o o miestnom poplatku za rozvoj  
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2017  
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  
Oznámenie o začatí stavebného konania  
VZN - vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov  
Verejná vyhláška  
Verejná vyhláška - starostlivosť o lesy  
Oznámenie o začatí konania na opatrenia na susednom pozemku  
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ  
Stavebné povolenie  
Verejná vyhláška  
Verejná vyhláška - lesy  
Rozhodnutie - SPP  
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania  
Stavebné povolenie - Húšek  
Informácie pre voliča  
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov  
Trasa vedenia  
Rozhodnutie - káblové vedenie  
Oznámenie o uložení zásielky 1  
Oznámenie o uložení zásielky 2  
Oznámenie o uložení zásielky 3  
Oznámenie o uložení zásielky 4  
Oznámenie o uložení zásielky 5  
Oznámenie o uložení zásielky 6  
Oznámenie o uložení zásielky 7  
Oznámenie o začatí stavebného konania  
Ozámenie o uložení zásielky 8  
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja  
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva  
Oznámenie o začatí stavebného konania - Riverside  
Stavebné povolenie SPP-Distribúcia a.s.  
Výzva na predloženie ponuky - zavlažovací systém futbalového ihriska  
Zavlažovací systém futbalového ihriska  
Zavlažovací systém fubalahového ihriska - cenová ponuka  
Dodatok č.1 k VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev  
Stavebné povolenie Riverside  
Oznámenie o začatí stavebného konania Riverside  
VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  
Stavebné povolenie Riverside  
VZN o miestnych daniach  
Oznámenie o začatí kolaudačného konania  
Oznámenie o začatí stavebného konania  
Stavebné povolenie  
Rozhodnutie  
Rozhodnutie MINV  
Zaslanie oznámenia o vypracovaní str. dokumentu  
Oznámenie - územný plán  
Oznámenie o str. dokumente  
Oznam - verejné prerokovanie územného plánu obce  
Nárh uzemného plánu obce - textová + grafická časť  
Oznámenie o začatí stavebného konania  
Výzva na predloženie ponuky - Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska vo Vysokej pri Morave  
Projekt zavlažovania futbalového ihriska p1  
Projekt zavlažovania futbalového ihriska p2  
Projekt zavlažovania futbalového ihriska p3  
Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska - Materiál  
HORE