Obchodná verejná súťaž

NázovDátum
Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži 1/2024
na prenájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave / bufet s terasou
pdf 18.06.2024
Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia návrhov -predložených ponúk obchodnej verejnej súťaže číslo 1/2024
na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave (bufet na štadióne)
pdf 18.06.2024
HORE