Komisie OZ

Finančná komisia

Ing. Hana Tomečková - predsedkyňa

Ing. Elena Vinceková

Marián Kohút

Z radu obyvateľov:

Dana Koreničová

Ochrana verejného záujmu nezlučiteľnosti funkcií

Pavol Blaha - predseda

Marián Kohút

Ing. Elena Vinceková

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie

Pavol Blaha – predseda

Dušan Dvoran

Milan Lapčík

Z radu obyvateľov:

František Bobák

Hana Malcherová

Kultúrno – športová komisia

Beáta Miškolciová - predsedkyňa

Silvia Novoveská

Marián Malcher

Marián Kohút

Ing. Elena Vinceková

Z radu obyvateľov:

Mgr. Daniel Prokop

Eliška Tokošová

Jana Baumannová

Škodová komisia

Dušan Dvoran - predseda

Ing. Hana Tomečková

Marián Kohút

Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania školskej dochádzky

Marián Malcher - predseda

Beáta Miškolciová

Silvia Novoveská

Z radu obyvateľov:

Mgr. Daniel Prokop

Výberová komisia pre obstarávanie prác, tovarov a služieb z verejných prostriedkov

Ing. Hana Tomečková - predsedkyňa

Pavol Blaha

Dušan Dvoran

Milan Lapčík

Marián Kohút

Marián Malcher

Beáta Miškolciová

Silvia Novoveská

Ing. Elena Vinceková

Občasník Vysočan

Marián Kohút - predseda

Beáta Miškolciová

Z radu obyvateľov:

Hana Malcherová

Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD

Eliška Tokošová

RSDr. Anna Tomečková

Eva Luptáčiková

 

Sobášiaci :

Pavol Blaha

Dušan Dvoran

Marián Kohút

Milan Lapčík

Marián Malcher

Beáta Miškolciová

Silvia Novoveská

Ing. Hana Tomečková

Ing. Elena Vinceková

Členovia komisie pre činnosť pri občianskych obradoch : Dušan Morávek, Viera Kopčová, Andrea Micheler

 

HORE