Všeobecne záväzné nariadenia

NázovDátum
Dodatok c.2 VZN č. 3/2016 poplatok za rozvoj obcepdf 15.03.2024
VZN 1/2024 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Moravepdf 
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a PO pre rok 2024pdf 15.03.2024
Zásady hospodárenia s majetkom obce Vysoká pri Moravepdf 15.03.2024
VZN č. 2/2024 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obcepdf 15.03.2024
VZN 3/2024
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce
pdf 01.03.2024
VZN 4/2024
VZN o pravidlách času predaja
pdf 01.03.2024
Dodatok c.1 VZN č. 3/2016 poplatok za rozvoj obcepdf 13.11.2023
Nariadenie č. 4/2021 o stanovení výšky úhrad zamestnaneckých bytovpdf 01.01.2022
Dodatok č.3 VZN č.4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Morave Orechová ulicapdf 25.02.2022
Dodatok č.4 VZN č.4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Moravepdf 22.06.2022
Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2/2017 ÚPN obce Vysoká pri Morave, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2/2017 ÚPN obce Vysoká pri Moravepdf 22.06.2022
VZN č. 03/2021 o cenách nájmov nebytových priestorov vo vlastnícvte obce Vysoká pri Moravepdf 03.01.2021
Dodatok č.2 VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Morave
Kvetná ulica
pdf 12.07.2021
VZN č. 02/2020 (O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia)pdf 
VZN č. 03/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Moravepdf 
VZN č. 2/2004 o školskom obvode ZŠ na území obcepdf 
VZN č. 02/2018 (O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)pdf 
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcepdf 
VZN č. 02/2017 (O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká pri Morave)pdf 
VZN č. 05/2017 - (Rokovací poriadok)pdf 
Dodatok č.1 VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Morave
Bazová ulica
pdf 
VZN č. 03/2016 (Trhový poriadok)pdf 
VZN č. 04/2016 (O názvoch ulíc a verejných priestranstiev)pdf 
VZN č. 03/2016 (O miestnom poplatku za rozvoj)pdf 
VZN č. 03/2012 (O mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ)pdf 
VZN č. 04/2012 (O poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň)pdf 
VZN č. 32/2006 (Prevádzkový poriadok pre pohrebisko)pdf 
HORE