Územný plán

Územný plán (október 2005)

NázovDátum
Územný plán - úvodná stranapdf 
Územný plánpdf 
Záväzná časť - úvodná stranapdf 
Záväzná časťpdf 
Tabuľky PPFpdf 
Výkres 1jpg 
Výkres 2jpg 
Výkres 3jpg 
Výkres 4jpg 
Výkres 5jpg 
Výkres 6jpg 
Výkres 7jpg 
Výkres 8jpg 
Výkres 9jpg 
Obálkajpg 

Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN obce Vysoká pri Morave

NázovDátum
Oznam pre verejnosťpdf 
Prílohyzip 

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN obce Vysoká pri Morave

NázovDátum
Textová časťpdf 
Titulkapdf 
Širšie územné vzťahypdf 
Komplexný urbanistický výkrespdf 
Lokalita 1, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 1, Nová funkciapdf 
Lokalita 2, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 2, Nová funkciapdf 
Lokalita 3, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 3, Nová funkciapdf 
Lokalita 4, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 4, Nová funkciapdf 

Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Vysoká pri Morave - Návrh

NázovDátum
Zmeny a doplnky č. 3/2021 Sprievodná správa
Obálka
pdf 28.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2021 Sprievodná správapdf 28.06.2021
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu – návrhpdf 28.06.2021
VZN Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3/2021 ÚPN obce Vysoká pri Moravepdf 28.06.2021
Príloha č. 1 k VZN Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3/2021 ÚPN obce Vysoká pri Moravepdf 28.06.2021
Ortophoto - Návrh ZaD č. 3/2021 - Lokalita Dúbravapdf 28.06.2021
Mapka - Návrh ZaD č. 3/2021 - Lokalita Dúbrava / Širšie vzťahypdf 28.06.2021
Výkres záväzných častí a verejnoprosp. staviebpdf 28.06.2021
Komplexný výkres priestor. usporiadania a funkčného využítia územiapdf 28.06.2021
Urbanisticko-priestorové usporiadanie katastr. územia obce, starý stav, platný ÚPN-Opdf 28.06.2021
Výkres riešenia verejného dopravného vybaveniapdf 28.06.2021
Výkres riešenia technickej infraštruktúry územiapdf 28.06.2021
Ochrana prírody a tvorba krajiny, prvky MÚSESpdf 28.06.2021
Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdypdf 28.06.2021
Oznam o verejnom prerokovaní návrhu Zmiena a doplnkov č. 3/2021 ÚPN obce Vysoká pri Moravepdf 28.06.2021
HORE