Obecný úrad

Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

obecnyurad@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120
+421 (0)2 65967 121


Mgr. Andrej Dvoran
starosta obce

starosta@vysokaprimorave.sk

+421 (0) 903 241 630

Hana Malcherová

 • Podateľňa
 • Referát obchodu a podnikateľských činností
 • Referát ústrednej spisovne a archívu obecného úradu
 • Referát životného prostredia ( MZZO, záväzné stanoviská žumpa )
 • Referát výstavby – drobné stavby, ohlasované stavby, povolovanie vjazdov
 • Spravuje miestnu daň za psa,
 • Poplatky za údržbu cintorína
 • Vedie evidenciu hrobových miest, vyhotovuje nájomné zmluvy na hrobové miesta

obecnyurad@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 1

Mgr. Ivana Poláková

 • Referát organizačný a personálnej agend
 • Referát komunálneho odpadu- miestne dane za vývoz TKO
 • Referát majetkovoprávny
 • Referát sociálnych služieb
 • Prideľovanie súpisných čísiel
 • Osvedčovanie podpisov a úradných listín

polakova@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 2

Mgr. Andrea Kršková

 • Referát evidencie obyvateľstva v plnom rozsahu
 • Referát miestnych daní a poplatkov z nehnuteľností
 • Referát matriky
 • Referát sociálnych služieb
 • Agenda spojená s hracími prístrojmi
 • Osvedčovanie podpisov a úradných listín

krskova@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 3

Katarína Hanzelová

 • Pokladničné operácie
 • Vyhotovuje faktúry za stočné a vyberá platby

hanzelova@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 4

 

Kontakt pre prenájom kultúrneho domu :

Kristína Piačeková : +421 952 087 751


Dana Koreničová

 • Referát rozpočtových činností
 • Referát účtovníctva a pokladničných operácií
 • Referát správy majetku

korenicova@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 5

Karol Dvoran 

(vedúci prevádzky ČOV)
 • Referát civilnej ochrany
 • Referát čistoty a poriadku
 • Referát dopravy a komunikácií
 • Referát prevádzky ČOV a kanalizácie

kdvoran@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 5

HORE