Dobrovoľný hasičský zbor

Karol Dvoran : +421918402717

Slavomír Metelička :  +421902523063

František Kováč : +421948800221

Jozef Maxian : +421911646719

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Založenie hasičského zboru vo Vysokej pri Morave (Hochštetne) - rok 1883

Začiatky novodobého hasičstva v Uhorsku, a teda aj na Slovensku, môžeme datovať do obdobia zániku cechov. Vznik rozvoja a zakladania hasičských zborov na základe dobrovoľnosti má počiatok v roku 1860, keď v Budapešti gróf Edmund Sečéni založil dobrovoľný hasičský zbor. Po vzore prvých veteránskych hasičských spolkov, ktoré vznikali v rakúsko-uhorskej monarchii, sa zišli i občania hochšteckí a za pomoci pána Fojta z Prešporku založili dňa 8. 4. 1883 Dobrovoľný hasičský spolok. Za prvého predsedu zvolili pána Štefana Gašparoviča a za veliteľa pána Ľudovíta Tótha. Tento spolok mal 42 dobrovoľných členov. Činnosť spolku bola zameraná na nezištnú ochranu majetku občanov pred požiarmi a inými živelnými pohromami, najmä povodňami, ktoré našu obec v tom období veľmi sužovali.

Začiatky boli ťažké, avšak nás ctí, že pri kolíske požiarnej ochrany stáli naši predkovia spolu a nerozhodovalo kto je chudobný a bohatý, ale spojili svoje sily do spoločnej ochrany obydlí. V týchto časoch sa v análoch zachovali mená hasičov ako boli: Jozef Nerád, Jozef Binder, Matúš Riškovič, Ján Lukášek, Ján Benca, Ján Morávek, Franc Ivanič, Štefan Jánoš a mnohí ďalší, ktorí ako prví vynaložili svoje schopnosti, aby v boji s ničivými plameňmi zvíťazili, chrániac tak majetok svoj a majetok svojich spoluobčanov. Už vtedy bola pre túto myšlienku zapálená i obecná rada, ktorá zakúpila ručnú stradilovú striekačku na ručné pumpovanie, ktorá sa stala základom mnohých úspechov.

V roku 1899 sa rozhodlo, že spolok si zaobstará hasičskú zástavu, ktorá bola dňa 20.augusta 1899 za veľkej oslavy vysvätená. V roku 1908 zomrel predseda spolku pán Štefan Gašparovič a za druhého predsedu bol zvolený obecný notár pán Anton Prackl, veliteľom bol zvolený Ján Mravka.

Z roku 1910 sa dochovala cenná historická skupinová fotografia, na ktorej je vidieť päťdesiatdvačlenný dobrovoľný hasičský zbor obce Hochštetno. Tak ako historické pramene uvádzajú, dá sa z fotografie usúdiť, že v spolku bola náležitá disciplína. Jednotné uniformy belasej farby s modrým prúžkovaním, biele nohavice, čierne čižmy s tvrdými holínkami. Helmy boli z kože, zdobené mosadzným plechom so znakom Rakúsko –Uhorska a ktoré boli neskoršie vymenené. Snímka bola urobená na dvore starej, vtedy novej rímsko – katolíckej ľudovej školy         

 

 Dobrovolny hasicsky zbor Hochstetno  r. 1910

Dobrovoľný hasičský zbor Hochštetno - r. 1910

 Prvú motorovú striekačku si hochšteckí hasiči zadovážili až v roku 1932 a v roku 1937 za širokej pomoci občanov a obce aj hasičské auto, za ktorým sa motorová striekačka mohla ťahať. V roku 1938 bol zvolený za veliteľa Šimunič František. Výstavba novej hasičskej zbrojnice sa začala v roku 1938 a dokončená bola v roku 1948. Finančné náklady na novú budovu zbrojnicu predstavovali 350 000 Kčs. Táto hasičská zbrojnica bola v roku 1948 pri príležitosti 65. výročia založenia hasičského zboru obce odovzdaná do užívania. Konala sa veľká slávnosť, na ktorej bola vysvätená zbrojnica a aj nová hasičská zástava. Z tejto udalosti sa dochovala historická fotografia spred budovy zbrojnice, ktorú zhotovil pán Ján Baláž. Na fotografii je zachytený zemský veliteľ Peter Goldán, miestny farár František Kompánek, krstná matka zástavy pani Jozefka Šimuničová, ktorá zástavu vlastnoručne vyšívala a vlajkonosič Ondrej Ščepán. Táto zástava sa dodnes dochovala a je uložená na hasičskej zbrojnici.

  Vysvätenie hasičskej zbrojnice a zástavy - r. 1948              

Vysvätenie hasičskej zbrojnice a zástavy - r. 1948

 

V roku 1945 pod vedením zanieteného organizátora Jána Fajtáka sa hasičská činnosť rozšírila aj o poskytovanie pomoci pri náhlych ochoreniach odvozom do nemocnice. Na tento účel zakúpili hasiči sanitný automobil.

Po roku 1948 vznikla nová organizácia Zväz požiarnej ochrany. V roku 1966 bol za predsedu zvolený Šimunič Beniamín, veliteľom sa stal Ján Bobák. Od roku 1980 má obec vozidlo ŠKODA 706 RTO, ktorým bol vyriešený nedostatok vody pri prvom zásahu. Po roku 1980 sa veliteľom stal Štefan Kopča a predseda Viliam Jančo.

Po roku 1989 prišlo k zásadným zmenám. Požiarnu ochranu zo zákona preberá obec zriadením samosprávy. Za predsedníčku bola zvolená pani Štefánia Smolinská a veliteľa robil do roku 1992 pán Štefan Kopča. V roku 2007 bol menovaný do funkcie veliteľa pán Karol Dvoran a tohto veliteľa majú dobrovoľní hasiči vo Vysokej pri Morave dodnes.

V prvej kronike hasičského spolku, ktorá sa našťastie uchovala a je stále opatrovaná na Obecnom úrade, je zaznamenané: „V zdraví a v pohode v ďalšom období budeme naďalej plniť svoje povinnosti, svoje sily spojíme v pokorení ničivých plameňov“, toto heslo si ctia a zostávajú mu verní aj súčasní hasiči.

Dobrovoľný hasičský zbor Hochštetno - r. 1930

Dobrovoľný hasičský zbor Hochštetno r. 1930

HORE