Profil verejného obstarávateľa

  • Domov /
  • Profil verejného obstarávateľa

Obec Vysoká pri Morave je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Sídlo: Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave
Štatutárny zástupca: Dušan Dvoran, starosta


E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Telefón: +421 (0)2 65967 120


Kontaktná osoba: Hana Malcherová
Tel: +421 (0)2 65967 120
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk


Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 25127112/0200
IČO: 00305197
DIČ: 2020643746
DPH: Obec Vysoká pri Morave nie je plátcom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vysoká pri Morave v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Vysoká pri Morave, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg
HORE