Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Stavebný úrad Február - Marec 2019

(18.03.2019)

  

Prihlášky do materskej školy - OZNAM

(15.03.2019)

Základná škola s materskou školou oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, že zápis detí bude prebiehať vo štvrtok 18.4.2019 od 14.00 - 17.00 hod. v budove materskej školy. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť každý pracovný deň v budove materskej školy

Obec Gajary - výberové konanie na riaditeľa MŠ

(13.03.2019)

  

Obec Gajary - výberové konanie na riaditeľa ZŠ

(13.03.2019)

  

Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave

(08.03.2019)

*
celý článok...

Aktualizáciu cestovných poriadkov od 24.2.19.

(26.02.2019)

Aktualizáciu cestovných poriadkov od 24.2.19. zobrazíte po kliknutí na text

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

(25.02.2019)

Obec Vysoká pri Morave v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 4,62 %.

Oznámenie emailovej adresy pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Pre doručovanie emailových žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019

(12.02.2019)

**
celý článok...

Výzva STAROSTU OBCE

(06.02.2019)

Vážení občania, pri poslednej kontrole sme zistili, že skoro 1/4 domácností nelegálne nakladá so splaškovými vodami. Ľudia vypúšťajú odpadové vody do ornej pôdy, potokov, trativodov, čím znečisťujú pôdu, vodu a vzduch. Vrcholom bolo vypúšťanie do melioračného kanála – Vysočanský potok  a zo Zemianskeho III do kanála pri hrádzi rieky Morava, čím bolo priamo ohrozené zdravie občanov. Toto už nie je len priestupok, ale aj podstata trestného skutku. Postihnutý bol majetok Slovenskej republiky. Týmto sa dopustili ohrozenia zdravia obyvateľov, zhoršení životného prostredia, a kvality podzemných a povrchových vôd. Budeme nekompromisne žiadať, aby každý užívateľ nehnuteľnosti predložil  pri kontrole doklad o nakladaní so splaškovými  vodami. Musí prísť koniec vypúšťania splaškových vôd do trativodov, rigolov, potokov !!!
APELUJEM na Vás vážení občania, aby ste nám pomohli týchto znečisťovateľov životného prostredia odhaliť, aby sa odpadové vody likvidovali na mieste na to určenom, teda v čističke odpadových vôd. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd postúpime na Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie v Malackách, ktorý môže uložiť sankciu 331 € opakovane, a v závažných prípadoch 3313 €. 

Vy normálni obyvatelia obce ste vo väčšine ! Nenechajme sa nepoctivcami zastrašiť  a chráňme si naše životné prostredie, aby sa  niekedy i naša spodná voda dala opäť piť namiesto tých splaškov, ktoré máme v podzemných vodách.

Pokiaľ nepríde k náprave, mená vrátane adries budú zverejnené na www stránke obce, ako i v občasníku Vysočan. 

Dušan Dvoran
starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR Informácie pre voliča

(04.02.2019)

*
celý článok...
<<  <  2 / 5  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.