Obstaranie záhradných kompostérov

  • Domov /
  • Obstaranie záhradných kompostérov

Operačný program Kvalita životného prostredia, Európske štrukturálne a investičné fondy, Kohézny fond

Operačný program Kvalita životného prostredia, Európske štrukturálne a investičné fondy, Kohézny fond

Obec Vysoká pri Morave realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom obstarania kompostérov pre domácnosti a pre odpad z údržby verejnej zelene.
Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Predmet projektu: Nákup 720 ks kompostérov o objeme 955 litrov pre domácnosti
Kód projektu v ITMS 2014+: 310011K899

HORE