Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Vyhlásenie o prístupnosti

Hore na ponuku aa 77 a 1

Obec Vysoká pri Morave má záujem zabezpečiť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.vysokaprimorave.sk

Stav súladu

Uvedené sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na výnimky popísané nižšie.

Prístupnosť obsahu

Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú tiež vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov. Na webových stránkach sa tiež vyskytujú informácie, ktoré sú len v obrázkovej podobe vo formáte jpg, jedná sa o archívne záznamy vložené v rámci staršej verzie webového sídla. Tieto dokumenty nie sú dostupné v ich textovej verzii, čo znemožňuje vykonať nápravu. Jedná sa často o dokumenty tretích strán, ktoré boli poskytnuté len v tomto nevyhovujúcom formáte.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 01. 04. 2020 Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Vyhodnotenie súladu webového sídlas požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01. 04. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Vysoká pri Morave má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých užívateľov.

Kontakt je: 

Obec Vysoká pri Morave

Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave 

obecnyurad@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120

+421 (0)2 65967 121

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Túto webovú stránku prevádzkuje obec Vysoká pri Morave. Webová stránka využíva redakčný systém FunWeb, ktorý je poskytovaný spoločnosťou AWD Systems s.r.o.

Webové sídlo je tvorené tak, aby zámerne neboli kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránky znemožniť. Ak predsa na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a pokúsime sa ju odstrániť.

Webové sídlo je dostupné aj v zjednodušenej verzii na adrese https://www.vysokaprimorave.sk/text/. Táto zjednodušená verzia je obsahovo plnohodnotná.

Webové sídlo je tiež dostupné vo verzii pre seniorov, resp. občanov s iným znevýhodnením, poškodením zraku. V tejto verzii je zjednodušený systém navigácie a tiež možnosť zmeniť veľkosť písma. Táto verzia je na adrese https://www.vysokaprimorave.sk/seniori/.

Štruktúra informácií na stránke bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránky vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Webové sídlo je validované nástrojmi W3C a WAVE.

Výnimky

Obec Vysoká pri Morave si je vedomá, že nie sú dodržané niektoré štandardy pri zverejňovaní niektorých dokumentov. Jedná sa o dokumenty, ktorých tvorcom nie je obec Vysoká pri Morave a druhá strana elektronickú verziu dokumentu neposkytla v čitateľnej forme.

Webové sídlo

Webové sídlo bolo spustené 2. 4. 2020, s prenesením pôvodného obsahu zo starého webového sídla. Za obsah zodpovedá správca obsahu

Obec Vysoká pri Morave

Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave 

obecnyurad@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120

+421 (0)2 65967 121


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00