Všeobecne záväzné nariadenia

NázovDátum
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a PO pre rok 2021pdf 03.01.2021
VZN č. 01/2021 (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)pdf 03.01.2021
VZN č. 02/2021 (ceny za prenájom a predaj pozemkov)pdf 03.01.2021
VZN č. 03/2021 o cenách nájmov nebytových priestorov vo vlastnícvte obce Vysoká pri Moravepdf 03.01.2021
Dodatok č.2 VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Morave
Kvetná ulica
pdf 12.07.2021
VZN č. 01/2020 (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)pdf 
VZN č. 02/2020 (O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia)pdf 
VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadypdf 08.09.2021
VZN č. 03/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Moravepdf 
VZN č. 01/2018 - (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)pdf 
VZN č. 02/2018 (O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)pdf 
VZN č. 02/2017 (O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká pri Morave)pdf 
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2017pdf 
VZN č. 01/2017 (O miestnych daniach a miestnom poplatku)pdf 
VZN č. 05/2017 - (Rokovací poriadok)pdf 
Dodatok č.1 VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Morave
Bazová ulica
pdf 
VZN č. 03/2016 (Trhový poriadok)pdf 
VZN č. 03/2016 (O niektorých podmienkach držania psov)pdf 
VZN č. 04/2016 (O názvoch ulíc a verejných priestranstiev)pdf 
VZN č. 05/2016 (O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vysoká pri Morave)pdf 
VZN č. 03/2016 (O miestnom poplatku za rozvoj)pdf 
VZN č. 01/2015 (O miestnych daniach)pdf 
VZN č. 03/2015 (trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov)pdf 
VZN č. 01/2014 (O miestnych daniach a poplatkoch)pdf 
Zmeny a doplnky VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Moravepdf 
VZN č. 01/2013 (O miestnych daniach a poplatkoch)pdf 
VZN č. 02/2013 (O poplatkoch)pdf 
VZN č. 03/2012 (O mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ)pdf 
VZN č. 04/2012 (O poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň)pdf 
VZN č. 05/2012 (O pravidlách času predaja)pdf 
VZN č. 08/2012 (O verejnej kanalizácii a odpadových vodách)pdf 
VZN č. 32/2006 (Prevádzkový poriadok pre pohrebisko)pdf 
VZN č. 02/2004 (O školskom obvode základnej školy na území obce)pdf